Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti MPL TRADING, spol. s ro pro e-shop

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Aplikace obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MPL TRADING spol. s ro , se sídlem ve Zlíně, Příluky, Cecilka 228, PSČ 760 01, IČ 47909358, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9600 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodejce (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován zejména na internetových adresách http: //eshop.mpl.cz a http://www.mpl.cz , přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

a) mezi prodejcem a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodejcem nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řídí tyto obchodní podmínky a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,

b) mezi prodejcem a jinou jinou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává vlastní účet a odpovědnost vydělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku mezi prodejcem a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „ kupujícího“), platba podnikatele je definována v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

Pokud tyto obchodní upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupujícím spotřebitelem i kupujícím podnikatelem označeni jako kupující.

1.2. Právní řád.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Nejsou dotčeny právní předpisy spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

Právo a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a smluvní strany vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Založení uživatelského účtu.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je povinen uvádět a pravdivě všechny údaje, které je povinen uvést jejich změnu bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 

2.2. Zrušení uživatelského účtu.

Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy je kupujícím svého uživatelského účtu déle než jeden (1) rok nevyužívá, pokud v případě, kdy je kupující povinen doručit své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) .

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Nabídka zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízené prodejcem k prodeji, tj. zejména název a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží a náklady na jeho balení a dodání. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků a příspěvků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Umístěním nabídky zboží ve webovém rozhraní obchodu nabízet prodejci svou vůli uzavřít kupní smlouvu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.2. Objednávka.

Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) volba kupní smlouvy kupní podle čl. 3.3,
b) informace o kupujícím,
c) informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
d) informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
e) informace o požadovaném způsobu doručení zboží a
f) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Volba režimu kupní smlouvy.

Pokud má možnost zvolit smlouvu v podnikateli zvolit, zda uzavře jako kupujícího spotřebitele anebo jako smlouvu. Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedení svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedeného v čl. 1.1.

3.4. Potvrzení objednávky.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Odešlete objednávku prodejci kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v případě jsou prodávajícím nálezy za správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrďte prodávajícímu kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího v uživatelském rozhraní či v adrese uvedené (dále jen „elektronická kupujícího“).

3.5. Dodatečné potvrzení objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.6. Uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřeným okamžikem doručení objednávky kupujícímu prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží u jednotlivého zboží ve verzi uvedené obchodu a následně je vhodné vzhledem k technickým možnostem prodejce pouze orientační. Kupní smlouva proto totálních smluvních stran na konkrétní lhůtu k dodání zboží.

3.7. Změna kupní smlouvy.

Po uzavření kupní smlouvy můžete požádat prodávajícího (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty) o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravilo podle požadavku kupujícího.
 

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena.

Společně s kupní cenou zboží, která je stanovena prodávajícím na webové stránce, je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

4.2. Způsoby platby kupní ceny.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může zaplatit prodávajícímu následující způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího k výdeji zboží;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném v nákupu;
c) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 102592/0800, vedený u České spořitelny, as (dále jen „účet prodávajícího“), přičemž je povinen uvést variabilní symbol sdělený prodávajícímu;
d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, pokud prodávající nabízí;
e) bezhotovostně platební kartou, pokud prodávající nabízí;
 

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena platná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek smluvního uhradit kupní cenu splněným okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Zákazník obdrží materiál po zaplacení. 

Prodávající je oprávněn zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
U některých méně obvyklých materiálů či nestandatních materiálů (které se běžně nedrží skladem) může být prodejcem od požadavku požadovat platbu předem. Prodejce si vyhrazuje právo bez zaplacení předem tyto materiály nenaskladnit.  

4.3. Faktura.

Pohled na platb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura je zákazníkům vystavena při osobním odběru zboží v okamžiku zaplacení kupní ceny, při zaslání zboží přepravní službou je faktura zaslána kupujícímu na uvedený email při doporučení.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7. Smluvní pokuta.

Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,08 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupní smlouvy, od nichž nemůže spotřebitel odstoupit.

kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit zejména od kupní smlouvy na přání zboží nebo služeb, zejména cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu .

 5.2. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy do 14 dnů.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle občanského zákoníku a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku (vzdáleným způsobem), má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez smlouvy do čtrnácti (4) dnů ode dne převzetí zboží a pokud se jedná o několik druhů nebo částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující převzal zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě (14) dnů odeslaných čtrnácti písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@mpl.cz nebo na adresu sídla prodávajícího. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží. Způsob převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy.

Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za zjištění, zda vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.3. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy.

Při případném odstoupení od kupní smlouvy je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Pokud je smluvní pokuta třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,08 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být zabaleno takovým způsobem, aby nedošlo k přepravě k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodejce doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn oprávněn po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět prodávajícímu.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vráceno zboží kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užívá zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje.

5.4. Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy.

Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní smlouvu, včetně vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od kupní smlouvy, přičemž je nutné vrátit celou kupní cenu, je-li kupující prodávajícímu zboží se všemi součástmi poskytnut. a příslušenstvím. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným způsobem, není možné zaslat prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodejcem podle platného ceníku České republiky , případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku. Pokud spotřebitel zvolil jiného, ​​než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávajícímu kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Právo prodávajícího na náhradu škody.

Kupující bere na vědomí, že zejména v odstoupení od smlouvy má prodávající kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to pokud se sníží hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

Prodávající má nárok na náhradu škody vyplývající z nároku na vrácení své kupní ceny jednostranně započíst nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

5.6. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné totožnosti kupujícího;
b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve zrušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;
c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží s lhůtou odpovídající okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo její třetí osoby nedodávají;
f) pokud nebude potvrzeno potvrzení objednávky prodávajícím;
g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
h) pokud nepřevzal zboží řádně a včas.

5.7. Zánik kupní smlouvy.

Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouvou od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se netýká požadavků na zaplacení nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklých škod, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy .
 

Pokud zanikne kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupní smlouvou podnikatele smluvní strany na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 5.6 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob dodání zboží.

Způsob dodání zboží zvolíte ve své nabídce z nabízených prodejců. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiný způsob dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, není kupujícím od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, hrozí nebezpečí škody na zboží a spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem.

Kupující není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávajícímu kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případných vad zboží získat a okamžitě oznámit prodejci anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodejce. Podpisem údajného listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, potvrzuje, že obal zboží nejevilnější známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu nemůže být brán zřetel.

6.3. Převzetí zboží kupujícím podnikatelem.

Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit zjevné vady zboží. Pokud kupujícího zjistí zjevné vady zboží, je povinen okamžitě oznámit nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. skryté vady zboží, je kupující zejména povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

6.4. Prodlení kupujícího s převzetím zboží.

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupní smlouvy, je povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovní ), kterou musel zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

Pokud je z toho na straně kupujícího nutného důvodu dodat nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady s jiným spojeným způsobem dodání zboží.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA

7.1. Odpovědnost prodejce.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a zejména kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, řídí se příslušnými právními předpisy, ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, řídí se příslušnými právními předpisy, ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

7.2. Záruka za jakost zboží při převzetí.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady v rozsahu dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodávané zboží bez vad, pokud to není vzhledem k vadám nepřiměřené, ale pokud se týká pouze součástí zboží, může vyžadovat pouze výměnu součástí; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k tomu, že vady jsou neúměrné, zejména vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vad. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součástí má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupujícího od spotřebitele od neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její nebo na opravu zboží, může být požadována přiměřená sleva. kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v odpovídající době nebo pokud by zjednal nápravu kupujícího, který způsobil značné obtíže.

7.3. Právo kupujícího spotřebitele z vadného plnění.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která je zajištěna u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Kupující spotřebitel není oprávněn uplatňovat jiná práva z vadného plnění, než která vyplývá z právních předpisů a která je uvedena v těchto obchodních podmínkách, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Jakmile bude oprávněn provést volbu práva z vadného plnění a uplatní pouze z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující oprávněn učinit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo kdyby vada, pro kterou bylo právo uplatněno, byla by nového charakteru.

Je-li vadné plnění podstatných porušení kupní smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel prodává prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbou může uživatel změnit bez souhlasu prodejce; to neplatí, žádal-li kupujícího kupujícího opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady přiměřenou lhůtu či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující spotřebitel neuplatňuje právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí způsobit spotřebiteli nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbou může uživatel změnit bez souhlasu prodejce.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Zboží se prodává za nižší cenu nebo zboží je pouze zboží, které je prodávajícím takto zřetelně označeno v rozhraní obchodu a následně je spíše prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena zboží bez vad, zejména z důvodu nepodstatného mechanického poškození, které nemá vliv na funkci a užitné vlastnosti zboží nebo z důvodu poškození či znečištění obalu zboží. U zboží použitého je kupujícího oprávněn uplatnit právo z vady, která je zajištěna u zboží v době dvanácti12 měsíců od jeho převzetí.

7.4. Vysvětlení některých pojmů.

Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy.

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, přičemž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předpokládala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatnou.

Opakované vyskytnutí vady po opravě.
 

Za „opakované vyskytnutí vad po opravě“ se v době uplatnění reklamace kupujícím považuje za výskyt této alespoň dvou předchozích oprav, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejných vad.

Větší počet vad.

Za „větší vadu“ se v době uplatnění reklamace kupujícího spotřebitele považuje současně alespoň za tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vadí brání řádnému užívání zboží.

Odstranitelné vady.

Za „odstranitelné vady“ se považují takové vady, které lze opravit a odstranit odstranění se stává bezvadným, tj. zejména vady, odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Neodstranitelné vady.

Za „neodstranitelné vady“ se považuje za takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.5. Odstranění vad zboží třetími osobami.

Kupující není oprávněn zajistit odstranění vadného zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodejce. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

7.6. Záruka za jakost.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obal nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti věcí. Záruka se nevztahuje na:

a) u zboží prodávaného za nižší na vadu, pro byla nižší cena u jedné,
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užívaným užíváním,
c) u zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
d) vyplývá-li to z povahy zboží, e) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou
mechanickou škodou zboží způsobeného kupujícím nebo nesprávnou mechanickou poškozeníou, skladováním, montáží, údržbou nebo obsloužením, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží (zejména porušení pečetí), g) vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží, h) vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou odolností, prašností, vlhkostí, brzdami, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínek uvedených v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínek přiměřeným běžnému užívání zboží, i) vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.


 

7.7. Záruční doba.

Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruční dobu dvacet čtyři (24) měsíců a kupujícímu podnikateli poskytuje záruční dobu šest (6) měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží podle smlouvy odeslané, běží od dodání zboží do místa určení. Na vybrané zboží může získat prodlouženou záruční dobu, ovšem musí splnit podmínky pro její získání, tj. zpravidla podat prodejci žádost o získání prodloužené záruční doby a ten jí musí svolit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby po skončení záruční doby uschoval doklad o zakoupení zboží (fakturu). Záruční nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitečným vlastnostem a danému účelu vydržet.

7.8. Potvrzení o právech z vad (záruční list).

Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura). Na žádost kupujícího je prodávající ovšem povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (záruční list). V potvrzení uvede i své jméno, a identifikující údaj, případně i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

7.9. Uplatnění reklamace.

Právo kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) kupujícího u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vadného zboží, nebo musí reklamované zboží skladovat odděleně od ostatního zboží až do rozhodnutí o reklamě a umožnit prodejci přístup k reklamovanému zboží. kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem. Prodejce doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodejce doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodejce doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i provedení opravy a době jejího trvání.

7.10. Lhůty pro vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vydán v následujících lhůtách:

a) v případě odkladu dnů spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendáře ode dne jejího uplatnění,
b) v případě odkladu kupujícího nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
c) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávajícím dohodnout.

Po marné náhradě lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejnou právo, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Výhrada vlastnictví.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplaceným celé kupní ceny zboží.

8.2. Užívání webového rozhraní obchodu.

kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by měly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor ostatních zákazníků prodejce a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Zvláštní garance a záruka.

Prodávající neposkytuje žádné záruky ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů poskytují třetí osoby. Prodejce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování.

8.4. Odpovědnost prodejce.

Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.5. Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikatele.

V případě porušení smluvních povinností odpovídá kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávajícímu kupujícímu pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu výše typickým, kterou bylo možné předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

8.6. Prodávající negarantuje dostupnost a možnost doskladnění všech artiklů na všech pobočkách. Některé artikly mohou být dostupné pouze regionálně a na jiných pobočkách může být k dispozici adekvátní náhrada stejných parametrů, jen například od jiného výrobce. 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Zákon o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů, která je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Osobní údaje.

souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, případně název, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Souhlas kupujícího.

souhlasíte se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodního sdělení kupujícímu.

9.4. Správnost, pravdivost a aktualizace osobních údajů.

kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při provedené pravdivé obchodu z webového rozhraní) uvádět správně a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o změně svých osobních údajů.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Forma a způsob doručování.

Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhou smluvní stranou doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle možností volby). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty v jeho uživatelském účtu nebo v nabídce.

10.2. Okamžik doručení.

a) v případě doručování elektronickou poštou v okamžiku jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud pošlete nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud pošlete jiným způsobem nedozví se o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných zajištěna elektronickou poštou může být certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Souhlas kupního s obchodními podmínkami.

Registrace kupujícího na webové stránce nebo uzavření kupní smlouvy potvrzuje, že se jedná s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez souhlasu. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami prodejce není možné.

11.2. Smluvní pokuty.

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v případě, kdy porušení překračuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jehož porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

11.3. Salvátorská klauzule.

Pokud kterákoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřených smluv nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právní předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

11.4. Postoupení pohledávek a závazků.
 

Souhlasím s tím, že prodávající je oprávněn povolit své pohledávky za kupní smlouvu na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit, které své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu s předchozím písemným souhlasem pouze prodávajícího.

11.5. Účinnost obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a platné
od: 1. 7. 2016.